Toimetulek on julgeolek

Heljo Pikhof
Riigikogu liige, õiguskomisjoni esimees, poja ja tütre ema, kahekordne vanaema. 506

Olen teinud ametiühingutööd, kaitsnud meditsiinitöötajate ja õpetajate huvisid  ning panustanud Riigikogus Eesti perede heaolusse, tervishoidu, töö- ja haridusvaldkonda ning vastavasse seadusloomesse.

Soovitajad

Olen kogu oma poliitikuelu püüdnud võimendada ühiskonna nõrgemate häält, sellest on korduvalt ka tulu tõusnud. Minu eesmärk on kindel:

 • Muudame peretoetused õiglasemaks. Suurendame esimese ja teise lapse toetuse 150 euroni ning indekseerime selle sarnaselt lasterikka pere toetusega.
 • Suurendame riigipoolset toetust huviharidusele, et igal lapsel oleks võimalus käia vähemalt ühes huviringis ja ühes trennis.
 • Muudame vanemapuhkuselt naasnud lapsevanemale haigusraha maksmise õiglaseks.
 • Parandame oluliselt vaimse tervise abi kättesaadavust, erilist tähelepanu pöörame lastele ja noortele.
 • Tagame tasuta lasteaiakoha igale lapsele.
 • Töise vaesuse vähendamiseks tõstame miinimumpalga nelja aastaga 1200 euroni ja vabastame selle tulumaksust.
 • Tõstame kooliõpetaja palga 130 protsendini riigi keskmisest, kindlustame lasteaiaõpetajatele nendega võrdse alampalga. Hoiame lastega tegelevate teiste töötajate palgakasvu õpetajate palkadega samas tempos.
 • Anname töötajale lisapuhkepäeva nädalavahetusele langeva riigipüha korral.
 • Tõstame nelja aastaga keskmise vanaduspensioni 1200 euroni kuus, kuid see ei saa olla alla 50 protsendikeskmisest palgast. Kolmekordistame puudetoetuse.
 • Turgutame ravikindlustuse eelarvet riigi muude tulude abil, et vähendada ravijärjekordi ning tagada perearstiteenuse kättesaadavus ja ravimite mõõdukam hind.
 • Kahekordistame täiskasvanu hambaravihüvitise ning pensionäride ja osalise või puuduva töövõimega inimeste proteesihüvitise.
 • Seisame hoolekandereformi jätkumise eest. Tagame eakatele head ja taskukohased teenused oma kodus ning vajadusel hooldekodu koha pensioni eest.
 • Muudame füüsilise ligipääsetavuse erivajadustega inimestele nõudeks kõigi hoonete ehitamisel ja renoveerimisel, avaliku ruumi rajamisel ja ühistranspordis.
 • Vähendame hooldustöötajate töökoormust ning lepime kokku hooldustöötajate miinimumpalga. Töötame välja omastehooldajate seaduse, millega reguleerime hooldaja lepingu ja selle tingimused, tagame sotsiaalsed garantiid omastehooldajatele, võimaldame nii töötavatele kui ka mittetöötavatele hooldajatele tasustatud puhkust ning ühtlustame töötasud kohalikes omavalitsustes.