Iga inimene on väärtuslik!

Katre Kikkas
Õpetaja, ema, aktiivne kogukonnaelu edendaja, elukestev õppija 519

Ütlesin oma esimestel valimistel kandideerides: “Armastan oma kodukohta ning tahan, et aastate pärast saaksid ka minu lapsed käia kodu lähedal lasteaias, koolis ja huviringides, sõita rattaga kergliiklusteel, tunda end hästi.” Unistus on kohanenud, kuid samm sammu haaval olen igapäevaselt eesmärgi täitmisesse panustanud.

Tuleb toetada abivajajaid, säilitada kodulähedane alus- ja põhiharidus ning pakkuda kõigile sobivat elu- ja töökeskkonda.

Minu seisukohad

Haridus on kõigile!

Õppimist tuleb soodustada läbi terve elukaare. Iga inimene on väärtuslik ja keegi ei tohi jääda kõrvale võimalusest saada parim haridus.

Alustada tuleb tasuta hariduse tagamisest kõigis haridusastmetes. Seetõttu on oluline, et riik võtaks enda kanda lasteaedade kohatasu kõikjal Eestis. Nõnda oleks võimalik tagada ühtlasem stardipositsioon kõikidele lastele.

Tuleb säilitada kodulähedased põhikoolid. Riiki ja eriti haridusvaldkonda ei saa juhtida kirvemeetodil. Valitsus peab aitama kohalikel omavalitsustel tagada kvaliteetne haridus kõikjal Eestis, ka ääremaadel.

Iga laps peab olema ümbritsetud väga heade õpetajate, huviharidusõpetajate, treenerite, noorsootöötajate ja teiste tema arengut toetavate spetsialistidega. Sotsiaaldemokraadid tagavad neile väärilise palga!

Edasi on vaja suunduda ametit omandama. Kutse- ja kõrgharidus on Eestis tasuta, kuid on oluline ajakohastada hinnatõusule jalgu jäänud vajaduspõhised toetused. Tuleb pikendada õppepuhkuse võimalusi, soodustada elukestvat õpet ning tagada võimalused töö kõrvalt õppimiseks.

Õppimine ei pea lõppema ka pensionile jäämisega. Selle tagamiseks tuleb pakkuda koolitusi ka eakatele ning jätkata väärikate ülikooli rahastamist.

Haridusvaldkonnas tuleb olla paindlik, et igaühel oleks võimalik rakendada oma potentsiaali ning olla seeläbi täisväärtuslik ühiskonna liige.