Eesti rahvuslike huvide edendamine maailmas

 • Hoiame ja tugevdame oma välispoliitilisi liitlassuhteid.
 • Suurendame oma rolli rahvusvahelise küberjulgeoleku eestkõnelejana.
 • Kaitseme ja toetame Eesti inimesi ja ettevõtjaid välismaal.

Eesti välispoliitika rajaneb kolmel sambal: Eesti julgeoleku kindlustamine, Eesti jõukuse kasvatamine ja välismaal viibivate Eesti inimeste kaitsmine ja toetamine. Eesti julgeoleku tugevaimaks tagatiseks on tihe koostöö meiega sarnaseid liberaalseid ja demokraatlikke väärtusi jagavate riikidega. Eesti seisab oma välispoliitilistes tegevustes rahvusvahelise õiguse austamisel ja kokku lepitud reeglite järgimisel põhineva rahvusvaheliste suhete süsteemi hoidmise ja tugevdamise eest.

Mille eest seisame:

 1. Eesti hoiab ja tugevdab liitlassuhteid kõigi NATO liitlastega ning samuti regionaalset koostööd Balti- ja Põhjamaadega. Ühine ohupilt ja kõrge situatsiooniteadlikkus meie regiooni julgeolekuohtudest loob eelduse usutava heidutushoiaku loomiseks ja ühiste poliitikate kujundamiseks poliitilise olukorra pingestumise korral meie regioonis.
 2. Eesti aitab kaasa meie ühise väärtusruumi laienemisele, toetades Euroopa Liidu ja NATO selgetel kriteeriumidel põhineva laienemispoliitika jätkumist ning aidates võimestada Euroopa Liidu idapartnereid oma riikide reformide ja Euroopa Liidule ja NATO-le lähenemisel.
 3. Eesti seisab vastu mistahes katsetele lõhkuda meid seni hästi teeninud rahvusvaheliste suhete süsteemi ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri. Seisame Euroopa Liidu poolt seoses Ukraina vastase agressiooniga Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide püsimise eest, kuni Venemaa on asunud täielikult täitma endale Minski lepetega võetud kohustusi ja kuni Krimmi illegaalne annekteerimine on lõppenud.
 4. Tugevdame Eesti võimekust ja rolli rahvusvahelise küberjulgeoleku eestkõnelejana.
 1. Eesti välismajanduspoliitika eesmärk on Eesti rahvusliku jõukuse kasvatamine eksportivate Eesti ettevõtete toetamise kaudu välisturgudel ning välisinvesteeringute Eestisse toomise läbi.
 2. Parandame riiklike ettevõtluse toetamise meetmete ja riigi välismajandusalaste tegevuste sidustamist ja loome hästi toimiva platvormi, et kõik riigi tegevused ettevõtete toetamiseks eksporditurgudel oleks koordineeritud.
 3. Võtame Eesti välisesinduste võrgustiku arendamisel eesmärgiks kohaloleku suurendamise hea potentsiaaliga eksporditurgudel. Suurendame Aasia turgudel tegutsevate välismajandusega tegelevate riigiasutuste ja ettevõtjate kompetentsi.
 4. Toetame hea potentsiaaliga ekspordile orienteeritud innovaatilisi ettevõtteid rahvusvaheliste kontaktide leidmisel ja hoidmisel. Toetame e-teenuste eksporti ja osaleme aktiivselt rahvusvahelises koostöös, et hõlbustada riikidevahelist digitaalkoostööd ja arendada õiguslikku raamistikku, mis reguleerib digitaalset majandust, e-teenuste ja teiste digilahenduste pakkumist.
 5. Arendame e-residentsust ning hõlbustame e-residentide ja nende loodud ettevõtete panustamist Eesti majanduslike ja poliitiliste huvide edendamisse.
 1. Kaitseme ja toetame Eesti inimesi ja ettevõtjaid võõrsil. Pakume kvaliteetseid konsulaarteenuseid oma välisesindustes ning koostöös teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega üle maailma.
 2. Seame eesmärgiks veelgi laiendada viisavaba reisimise võimalusi Eesti kodanikele.
 3. Toetame Venemaaga piirilepingu ratifitseerimist ning humanitaarkontaktide kultuurivahetuse ja piiriülese koostööjätkamist Venemaaga.
 4. Suurendame Integratsiooni Sihtasutuse nõustajate arvu Eestisse tagasipöördujate toetamiseks. Viime läbi naasmise toetussüsteemi põhjaliku analüüsi, et majanduslikud põhjused ei saaks segavaks faktoriks kodumaale naasmisel.
 5. Jätkame osalemist rahvusvahelises arengukoostöös, vastavalt Eesti jõukuse kasvule.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Eesti on 27 aasta jooksul püüelnud välis- ja julgeolekupoliitikas hoida võimalikult laiapõhjalist üksmeelt, taotlenud konsensust. Selle konsensuse nurgakiviks on tõdemus, et Eesti huvid on kõige paremini kaitstud koostööle orienteeritud ja rahvusvahelisel õigusel põhinevas maailmas.”

Jevgeni Ossinovski, Tallinna linnavolikogu esimees