Tark ja ettevõtlik rahvas

 • Eesti haridussüsteem on maailmatasemel ja võrdseid võimalusi loov
 • Ühtne Eesti kool on koosõppiv kool
 • Teadus- ja arendustegevus on Eesti edu võti

Eesti haridussüsteemi südames seisavad õpilane ja õpetaja. Iga õpetaja on kuldaväärt ning tema töö peab olema vääriliselt tasustatud. Kõik Eestis elavad lapsed, olenemata kodusest keelest, peavad saama õppida koos eestikeelses koolis. See lõpetab senise keelepõhiste paralleelühiskondade taastootmise ja annab kõigile Eesti lastele võrdsed võimalused. Kvaliteetne haridus koos vajalike tugiteenustega kõigis Eesti lasteaedades ja koolides, sõltumata pere majanduslikust olukorrast, annab lastele tulevikuks ühesuguse stardipositsiooni. Eesti uus edulugu on võimalik ainult siis, kui seda toetab tipptasemel haridus ja teadus. Kõrgharidus peab jääma tasuta hüveks igale targale noorele.

Mille eest seisame:

 1. Tagame õpetajate miinimumpalga vähemalt 130% eelneva aasta Eesti keskmisest palgast.
 2. Tagame igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni ühe tasuta huviringi.
 3. Tagame tasuta lasteaiakoha igale lapsele, toetame riigi poolt lasteaialaste toiduraha kulusid analoogselt koolitoiduga ning pakume investeerimistoetust lasteaiahoonete ehitamisel ja renoveerimisel.
 4. Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega ning maksame selleks omavalitsustele piisavat riigitoetust.
 5. Varustame haridusasutused tugispetsialistidega, makstes tugispetsialistidele 150% ning erirühmade õpetajatele 130% õpetaja miinimumtöötasust.
 6. Arendame välja õpetaja karjäärimudeli ja kujundame palgadünaamika õpetaja karjääri jooksul. Eraldame õpetajate karjäärimudeli toetamiseks täiendava palgavahendite puhvri 25% palgafondist.
 7. Toetame alustavat õpetajat ning pakume talle lisatuge, mentorlust ja õppematerjale ning lisaressurssi koolidele, et ta saaks töötada mõistliku koormusega.
 8. Väärtustatakse senisest enam klassijuhatajatööd. Õpetajatele on tagatud klassijuhataja töö eest vääriline töötasu.
 9. Toetame õpetaja turvalisust koolis, tema vaimset tervist ning seame koostöös ametiühingutega piiri õpetaja töökoormusele.
 10. Seame sisse õpetaja tasustatud vaba semestri enesetäiendamise eesmärgil.
 11. Kahekordistame vastuvõttu õpetajate ja tugispetsialistide koolitamiseks ja loome õppijatele stipendiumid.
 12. Toetame kõrgharidusega spetsialistide karjääripööret pedagoogi kutse omandamiseks.
 13. Asume süsteemselt koolitama tugiisikuid ja abiõpetajaid, sealjuures tagame tugiisikutele abiõpetaja omadega sarnased sotsiaalsed garantiid.
 14. Tagame kõikides koolides väikeklassid, kus erivajadustega lapsed saavad sobivat õpet.
 15. Toetame lasteaedades muusika- ja liikumisõpetajate ametikohtade olemasolu.
 16. Koostöös õpetajate esindusorganisatsioonide ja õpilasorganisatsioonidega vaatame üle ja nüüdisajastame riikliku õppekava. Laiendame õpilase võimalusi õppe isikupärastamiseks.
 17. Toetame kvaliteetse gümnaasimihariduse kättesaadavust kõigis Eestimaa piirkondades.
 18. Soodustame väikekoolide püsimist ja loomist paikades, kus kogukonnad seda vajavad.
 19. Aitame kutseõppeasutustel kujuneda piirkondlikeks arengumootoriteks.
 20. Arendame digitaalset haridusplatvormi, et eestikeelset üldharidust saaks omandada üle maailma.
 21. Soodustame üldhariduse ja kutseõppe lõimimist eelkutseõppe ja karjääriplaneerimise kaudu.
 22. Kaasame rohkem spetsialiste, et ennetada ja vähendada kiusamist lasteaedades ja koolides.
 23. Valmistame kõik õpetajad, tugispetsialistid ja abiõpetajad õpetajakoolituse ja täiendusõppe kaudu ette õpetamiseks mitmekesises ja -keelses klassiruumis.
 24. Koostöös kohalike omavalitsustega teeme tasuta menstruatsioonitooted kättesaadavaks kõigis Eesti koolides.
 25. Soodustame formaal- ja mitteformaalõppe lõimimist.
 26. Pikendame koolikohustust 18-aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni.
 1. Toetame üleminekut eestikeelsele õppele arvestades seadusega võimaldatud erandeid.
 2. Seame eesmärgiks koosõppiva kooli mudeli, kus erineva keele- ja kultuuritaustaga lapsed õpivad koos.
 3. Valmistame kõrgkoolides ette piisavalt keele- ja aineõpetajaid, kelle abil saab toimuda sujuv ja aineteadmiste tasemel kvaliteetne üleminek eestikeelsele õppele seni vene- või mitmekeelse õppega koolides.
 4. Tagame täieliku koolihõive sõjapõgenike perede lastele, seades nad varakult eestikeelsele õpperajale.
 5. Toetame seoses üleminekuga eestikeelsele õppele muu kodukeelega lastele koolides ja lasteaedades oma kultuuri ja emakeele õppimist.
 6. Tagame võimaluse kultuurilise erikallakuga koolidele praktiseerida mitmekeelset õpet, tagades hea eesti keele lõpetajatele.
 7. Pakume koolidele ja õpetajatele piisavalt tuge õppe korraldamiseks mitmekeelses klassiruumis ja muu kodukeelega laste lõimimiseks.
 8. Toetame rahvuskultuuriseltside ja pühapäevakoolide tegevust omakultuuri hoidmiseks.
 9. Toetame välismaalt Eestisse naasnud rahvuskaaslaste pereliikmete (taas)lõimumist eestikeelsesse haridussüsteemi.
 10. Kujundame üle-eestilised õpetajavahetus- ja mentorlusmudelid kümblus- ning lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika kasutamiseks erinevates mitmekeelsetes koolikeskkondades.
 1. Suurendame teadus- ja arendustegevuse rahastust 5 aastaga 3%-ni SKP-st, millest riik panustab 1%.
 2. Tagame tasuta kõrghariduse kättesaadavuse kõigil õppeastmetel.
 3. Doktorikraadiga õppejõu miinimumpalk peab olema vähemalt kaks keskmist Eesti palka.
 4. Tõstame vajaduspõhise õppetoetuse 500 euroni ning nüüdisajastame õppelaenu tingimusi.
 5. Tagame õppejõudude piisava palgaraha riigi tellitud õppekavadel õpetamiseks, et ülikoolid ei peaks teadusrahastust kasutama õppetöö doteerimiseks.
 6. Teeme kõrgkoolides tavapäraseks nüüdisaegsed tööõiguse põhimõtted, sealjuures tagame mõistliku palgakindluse ja vähendame sõltuvust projektipõhisest rahastusest.
 7. Tõstame riikliku doktoranditoetuse võrdseks Eesti keskmise palgaga.
 8. Loome koostöös ettevõtetega programmid väljaspool Eestit kõrghariduse ja teaduskraadi omandanud üliõpilaste naasmiseks Eesti teadusasutustesse ja tööturule.
 9. Peame oluliseks baasteaduste piisavat rahastust ülikoolides, et luua tugev teoreetiline alus rakendusteadustele ja valmistada ette head õpetajad Eesti koolidele.
 10. Toetame Eesti teadlaste võimekust osaleda rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse programmides ning neid programme juhtida.
 11. Loome eriprogramme Eesti kultuuri, ajaloo, ühiskonna, majanduse ja looduse uurimise rahastamiseks.
 12. Suurendame nõudlust doktorikraadiga töötajate rakendamiseks avalikus sektoris.
 13. Toetame eestikeelse teaduse ja teaduskeele arengut.
 14. Suurendame rakendusuuringute ja arendusprojektide süsteemset rahastust, et teadustöö tulemused jõuaksid ettevõtlusesse ja poliitika kujundamine oleks teadmispõhine.
 15. Toetame teadus- ja arendustegevuse (TA) kasvu ettevõtetes, sealjuures kehtestame teadus- ja arendustegevuse maksuerandid ettevõtetes TA-investeeringutele.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Iga õpetaja on kuldaväärt ning tema töö peab olema vääriliselt tasustatud.”

 

Jaak Juske, Riigikogu liige