Hoitud ja kaitstud riik

 • Eesti julgeoleku tagab laiapindne riigikaitse
 • Eesti riigikaitse on rajatud iseseisvale kaitsevõimele ja koostööle
 • Eesti rahvushuvid on maailmas hästi esindatud

Lähiaastate kõige olulisem väljakutse on liitlastega koostöös oluliselt suurendada Eesti kaitsevõimet. NATO seniselt heidutuselt tuleb edasi liikuda kontseptsioonile, mis näeb ette kallaletungi kohese tõkestamise Eesti kaitseväe ja liitlasvägede poolt ning vastase tõrjumise Eesti pinnalt. Toetame ja võimestame Ukrainat territoriaalse terviklikkuse taastamisel. Siseturvalisuse valdkonna töötajad panustavad iga päev end ohtu seades selle nimel, et me kõik saaksime elada turvalises ja hoitud riigis. Pakume siseturvalisuse töötajatele väärilist töötasu. Elanikkonnakaitse ja kriisideks valmisolek on laiapindse riigikaitse lahutamatud osad.

Mille eest seisame:

 1. Kindlustame vähemalt 0,5% SKP-st Eesti mittesõjalise valmisoleku suurendamiseks.
 2. Tagame igale politseiametnikule ja päästjale vähemalt 1,2-kordse Eesti keskmise palga.
 3. Nüüdisajastame elanikkonna kaitseplaanid ning loome üleriigilise varjumiskohtade võrgustiku.
 4. Koolitame 4 aastaga poole Eesti elanikkonnast elanikkonnakaitse koolitustel.
 5. Ehitame idapiiri täies ulatuses välja.
 6. Toetame tegevusi, mis aitavad vähendada desinformatsiooni levikut Eestis, ning tugevdame riigi strateegilise kommunikatsiooni võimekust inforünnetele vastu seismiseks.
 7. Suurendame Sisekaitseakadeemia õppekohtade arvu ning tagame ajakohase kvaliteetse õppe.
 8. Tagame jätkusuutliku vabatahtlike rahastamise ning seeläbi tõstame ka vabatahtlike arvu.
 9. Tõstame psühholoogilise kaitse võimekust Eesti ühiskonnas.
 10. Käivitame koostöös Kaitseliiduga arutelu noorteorganisatsioonide töö tõhustamiseks ja võimalikuks ühendamiseks.
 11. Panustame lisameetmetesse raske ja organiseeritud kuritegevuse, sh korruptsiooni-, finants- ja majanduskuritegude avastamiseks, kriminaaltulu leidmiseks ja äravõtmiseks.
 12. Nõustame ja toetame nii omavalitsusi kui ka kogukondi kriisideks valmisolekus.
 13. Suurendame rändemenetluses digiteeritust ja automatiseeritust, muudame dokumentide taotlemise ja väljastamise täisdigitaalseks.
 14. Viime süüteomenetlused täielikult digitaalsele kujule.
 15. Jätkame programmiga „Kodud tuleohutuks“ ning laiendame seda kõikide õnnetussurmade ärahoidmiseks.
 16. Arendame varingupääste võimekust komandodes üle Eesti.
 17. Paigutame ohuteavitussireenid kõigisse Eesti linnadesse ja suurematesse asulatesse.
 18. Kehtestame varjendite ehitamise kohustuse uutele kortermajadele ning toetame korteriühistuid keldrite muutmisel varjumiskohtadeks.
 19. Rakendame üldhariduskoolides laiapindse riigikaitse õpetuse ja käivitame regulaarsed elanikkonnakaitse harjutused.
 20. Kujundame Päästeametist elanikkonnakaitse asutuse piirkondlike kriisivalmidusbüroode ning uute võimekustega.
 21. Loome politsei ja päästeameti reservkriisiüksused, sh evakuatsioonirühmad igasse Eesti piirkonda, ajateenistuse läbinud broneeringuta reservväelaste baasil.
 22. Toome tagasi noorsoopolitseinikud.
 1. Tõstame kaitsekulud Eesti riigi kaitsmiseks vajalikule tasemele vähemalt 3% SKP-st, panustades järgnevad neli aastat 3,5% SKP-st kriitiliste võimete väljaarendamiseks
 2. Tagame, et Kaitseliidu ülesanded ja ressursid oleksid tasakaalus. Suurendame Kaitseliidule eraldatavaid vahendeid ja tõstame palgataset.
 3. Vaatame üle kaitseväelaste teenistuse reservis, tõstame kiiresti reageerivate üksuste arvu ja korrastame vajaduse korral mobiliseeritavate üksuste juhtimist.
 4. Seame eesmärgiks alalise NATO maa-, õhu- ja mereväe kohaloleku loomise kogu Läänemere piirkonnas.
 5. Võtame Ukraina sõja õppetunnid arvesse Kaitseväe kõigi tasandite juhtide ettevalmistusel ja koolituste korraldamisel.
 6. Soodustame vabatahtlikku osalemist riigikaitses ning võimestame naiste osalust laiapindses riigikaitses, sh naiste osalemist kaitseväeteenistuses ja vabatahtlikus riigikaitselises tegevuses.
 7. Laiendame kaitseväe veteranipoliitikat missioonisõdurite kõrval ka kaitseväelastele, kes on kaitseväe arengule kaasa aidanud vähemalt 25 aastat.
 8. Parendame riigikaitselist haridust, tagame heal tasemel riigikaitseõppe kõigis koolides. Kasutame paremini Balti Kaitsekolledži rahvusvahelist potentsiaali.
 9. Viime lõpuni ajateenistuse pikkuse diskussiooni. Laiendame asendusteenistuse võimalusi neile, kes ei sobi ajateenistusse.
 10. Toetame NATO ja Euroopa Liidu tugevamat koostööd. Toetame Soome ja Rootsi kiiret liitumist NATO-ga ning integreerimist ühisteks kaitseplaanideks ning tihendame kahepoolset kaitsekoostööd Soome ja Rootsiga.
 11. Toetame Eesti rahvusliku kaitsetööstuse arendamist, kaitsealast teadus- ning arendustegevust ning kaitsetööstusettevõtete koostööd rahvusvaheliste kaitsetööstusettevõtetega.
 12. Teeme koostööd Põhjamaade ja Balti riikidega regiooni kaitsetööstuste ühisel arendamisel ning meie piirkonna kaitsetööstuse huvide esindamisel rahvusvaheliselt.
 1. Seisame Euroopa Liidu poolt seoses Ukraina-vastase agressiooniga Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonide karmistamise eest ning toetame Ukrainat nii majanduslikult, poliitiliselt kui ka sõjaliselt. Toetame Ukraina saamist Euroopa Liidu ja NATO liikmeks.
 2. Toetame Euroopa Liidu ja NATO selgetel kriteeriumidel põhinevat laienemispoliitika jätkumist ning aitame võimestada Euroopa Liidu idapartnereid oma riikide reformide ja Euroopa Liidule ja NATO-le lähenemisel.
 3. Seame eesmärgiks veelgi laiendada viisavaba reisimise võimalusi Eesti kodanikele.
 4. Tugevdame Eesti võimekust ja rolli rahvusvahelise küberjulgeoleku eestkõnelejana ja seadusloomesse panustajana.
 5. Toetame e-teenuste eksporti ja osaleme aktiivselt rahvusvahelises koostöös, et hõlbustada riikidevahelist digikoostööd ja arendada õiguslikku raamistikku, mis reguleerib digimajandust, e-teenuseid ja teisi digilahendusi.
 6. Arendame edasi e-residentsust ning hõlbustame e-residentide ja nende loodud ettevõtete panustamist Eesti majandus- ja poliitiliste huvide edendamisse.
 7. Loome Ukraina kodanikele eraldi programmi, millega nad saavad tasuta e-residentideks ning kaalume ka muid toetusmeetmeid äri ajamiseks Ukraina kodanikele.
 8. Parandame riiklike ettevõtluse toetusmeetmete ja riigi välismajandusalaste tegevuste sidustamist ja loome hästi toimiva platvormi, et kõik riigi tegevused ettevõtete toetamiseks eksporditurgudel oleks koordineeritud.
 9. Toetame ekspordile orienteeritud innovaatilisi ettevõtteid rahvusvaheliste kontaktide leidmisel ja hoidmisel.
 10. Leiame võimalused eksportivate tööstusettevõtete krediidivõimekuse toetamiseks.
 11. Kaitseme ja toetame Eesti inimesi ja ettevõtjaid võõrsil, pakume kvaliteetseid konsulaarteenuseid oma välisesindustes ning koostöös teiste EL-i liikmesriikidega üle maailma.
 12. Jätkame osalemist rahvusvahelises arengukoostöös Eesti jõukuse kasvu mööda.
 13. Põhjala ja Balti riikidega teeme tihedamat koostööd riigikaitses, majanduses ja rohelise energia tootmises. Arendame heanaaberlikke suhteid Läti ja Soomega.
 14. Arendame koostööd USA kui strateegilise partneriga riigikaitses, majanduses ja kultuuris.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Toetame Ukrainat nii majanduslikult, poliitiliselt kui sõjaliselt.

 

Marina Kaljurand, Euroopa Parlamendi liige