Inimsõbralik hoolekanne. Väärikas vananemine

 • Tõstame lapsetoetuse esimesele ja teisele lapsele 100 eurole kuus.
 • Loome noorte tuleviku fondi.
 • Tõstame keskmise pensioni 700 eurole kuus.
 • Pensionist peab piisama hooldekodu koha eest tasumiseks.
 • Suurendame riigi toetust puudega lastele.
 • Vähendame pikaajaliste hooldajate hoolduskoormust.

Eesti sotsiaalsüsteem peab tagama kindlustunde, et iga Eesti elav inimene saab vajaduse korral abi ja toetust. Ligipääs kvaliteetsetele avalikele teenustele peab olema igaühele kättesaadav, sõltumata elukohast ja majanduslikust olukorrast. Iga inimene, sõltumata vanusest või erivajadusest, peab tundma ennast väärika ühiskonnaliikmena ja talle peavad olema tagatud inimväärsed elutingimused. Peame tagama, et abistajast ei saaks abivajaja. Selleks tuleb vähendada pikaajaliste hooldajate hoolduskoormust ja luua neile võimalused töö ja pereelu ühildamiseks, ühtlasi toetada nende tööturule naasmist või seal püsimist. Meie perepoliitika on andud juba märgatavaid tulemusi, mille tulemusel on ka sündimus suurenenud. Palju tööd on tehtud, palju on veel ees.

Mille eest seisame:

 1. Tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole kuus! Maksame kaksikute eest lisatoetust esimesel eluaastal 250 eurot kuus.
 2. Pikendame õppiva lapse lapsetoetuste maksmist kuni lapse 21. eluaastani.
 3. Noorte iseseisva elu alustamise lihtsustamiseks ning ebavõrdsuse vähendamiseks loome noorte tuleviku fondi. Kuni lapse täisealiseks saamiseni koguvad riik ja lapsevanemad fondi ühiselt raha, mida noored saavad kasutada kas hariduse omandamiseks või endale eluaseme muretsemiseks.
 4. Töötame välja perelepitusteenuse, mille eesmärgiks toetada lahkuminevaid vanemaid omavaheliste kokkulepete sõlmimisel. Perelepituse kui vahendusteenuse käigus aitab erapooletu isik vaidlevatel vanematel jõuda mõlemale poolele sobiva lahenduseni, pidades silmas eelkõige lapse huvisid. Teenus keskendub eelkõige lapse hooldusõiguse, suhtlusõiguse ja ülalpidamisega seotud küsimustele ja nende lahendamisele.
 5. Toetame laste eest hoolitsemise koormuse võrdsemat jagunemist vanemate vahel.
 6. Töötame välja puudega laste tugiteenuse paketi. Sinna hulka kuuluvad nii sotsiaal-, ravi- kui ka haridusteenused. Tõstame puudega laste toetusi ja suurendame teenuste kättesaadavust.
  1. Tõstame puudega laste riiklikke sotsiaaltoetusi, et need vastaksid tegelikele puudest tulenevatele lisakulutustele.
  2. Kehtestame abivahendite omaosaluse määraks 5%.
  3. Loome ühtse abivahendite infosüsteemi, mis võimaldab puudega inimestel ja nende pereliikmetel saada infot sobiva abivahendi leidmiseks. Võtame kasutusele elektrooniline abivahendi kaardi.
  4. Laiendame koduhooldusteenuse osutamist puudega laste peredele ja abistame omavalitsusi puudega lastele suunatud sotsiaal- ja tugiteenuste arendamisel.
  5. Toetame puudega laste kogukonnapõhiseid vaba aja tegevusi ja toetame nende peredele suunatud kogemusnõustamise ja eneseabi programmide käivitamist.
  6. Suurendame puudega laste rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavust.
  7. Suurendame teenuste osutamiseks vajalikke rahalisi vahendeid.
  8. Muudame teenused paindlikumaks, vastavaks konkreetsele abivajadusele.
  9. Suurendame erialaspetsialistide (logopeedid, eripedagoogid, füsioterapeudid jne) kättesaadavust ja nende erialast ettevalmistust.
 1. Töötame välja pikaajalise hoolduse süsteemi, mille eesmärk on vähendada perekondade hoolduskoormust. Süsteemi peavad olema integreeritud tervishoiuteenused, isikuhooldust ja inimese igapäevast toimetulekut toetavad teenused.
 2. Töötame välja koostöös kohalike omavalitsustega tugiteenused hooldust vajavatele inimestele ja vähendame omastehooldajate takistusi tööturul osalemiseks.
 3. Reguleerime sotsiaalhoolekande seaduses hooldaja lepingu ja selle tingimused ning tagame sotsiaalsed garantiid hoolduskoormust kandvatele inimestele.
 4. Suurendame pikaajalise hoolduse valdkonna rahastamist, et arendada omastehooldajate tugivõrgustikku, nõustamist ja koolitusi.
 1. Muudame puude hindamise ja määramise regulatsiooni inimesele lihtsamaks ja vähendame dubleerimist asutuse vahel.
 2. Toetame töövõimereformi tõhusaks käivitumiseks tööandjaid senisest enam ning seome puudega inimeste hariduse paremini tööturu ootustega.
 3. Arendame riigi pakutavaid teenuseid, et erivajadustega inimestele oleks tagatud täielik ligipääs ühiskonnaelule.
 4. Tagame, et vähenenud töövõimega inimesele määratud töövõimetoetust ei vähendata sissetuleku teenimisel. Seda lisaraha saab inimene kasutada tema erivajadusest tingitud lisakulude katmiseks, mis tööl käimisega kaasnevad (nt inva- või taksotransport, isiklik abistaja).
 5. Toetame investeeringuid, et kõikides ühistranspordisõlmedes ja ühiskondlikes hoonetes oleks tagatud erivajadusega inimestele täielik ligipääs.
 6. Kindlustame kuulmis- ja nägemispuudega inimestele vajalikud tõlketeenused. Toetame viipekeele arengut ning taastame viipekeeletõlkide koolitamise Eestis.
 7. Toetame kohalikke omavalitsusi ühtlaselt kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamisel kõikjal Eestis.
 1. Tagame pensionite pideva tõusu kooskõlas palkade ja hindade kasvuga. Tõstame keskmise pensioni 700 eurole kuus.
 2. Lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamise. Sätestame, et miinimumpalga ulatuses ei kuulu pension maksustavate tulude hulka.
 3. Võtame kasutusele meetmeid vanemaealiste inimeste aktiveerimiseks tööturul (koolitusprogrammid, koolitusmaterjalid jne). Loome uued innovatiivsed digilahendused eakatele ja puudega inimestele ühiskondlikus elus ja töös osalemiseks.
 4. Toetame väärikat ja aktiivset vanaduspõlve, soodustades paindlikke töövorme, täiendusõpet ja huvitegevust eakatele. 
 5. Koostöös kohalike omavalitsustega arendame ja rahastame (kodu)hooldusteenuseid eakatele, mis võimaldaks neil täiendava abiga elada kodus võimalikult kaua ja seal väärikalt toime tulla. Eakalt võetava tasu suurus ei või olla suurem kui 20% igakuisest sissetulekust.
 6. Igale hooldekodu kohta vajavale inimesele tagab kohalik omavalitsus riigi kaasabil hooldekodu koha, jättes vähemalt 10% pensionist inimesele kätte.
 7. Tagame hooldekodus kvaliteetse tervishoiuteenuste kättesaadavuse. Tagame kvaliteetse hooldusravi ja rahastame haigekassa vahenditest õendusteenust hooldekodudes. Töötame välja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreeritud rahastamismudeli. Lisame hospiitsiteenuse tervishoiuteenuste loetellu.
 8. Kehtestame hooldekoduteenusele senisest täpsemad nõuded ja jälgime nendest kinnipidamist. Parandame hooldekodudes valitsevaid tingimusi.
 9. Dementsete eakate hooldamiseks arendame (päeva) hoiusteenuseid ja teisi toetavaid sotsiaalteenuseid. Pakume vajalikku tuge ja koolitusi dementseid eakaid hooldavatele lähedastele.
 10. Jätame represseeritute pensionilisa tulumaksuvabaks.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

„Hooldekodu koht pensioni eest!”

Heljo Pikhof, riigikogu liige