Õiguskord ja elanike julgeolek

Eesti Vabariigis peavad tundma nii püsielanikud, kui ka meie külalised ennast turvaliselt ning riigi poolt kaitstuna. Peame hoidma igat inimest ning mõistame, et õnnetusi ja kahjusid saame ära hoida üheskoos ennetuse, märkamise ja teavituste kaudu. Seisame selle eest, et vabadusi austavas riigis on kohtumenetlus sõltumatu ja erapooletu. Turvalise elukeskkonna loome ühiselt riigi, kohaliku omavalitsuse ning iga inimese koostöös.

 • Maksame päästjatele Eesti keskmist palka ning patrullpolitseinikule ja piirivalvurile 120% Eesti keskmisest palgast.
 • Vähendame oluliselt õnnetussurmasid.
 • Takistame ebaseaduslikku sisserännet.
 • Võitleme lähisuhtevägivalla vastu.
 • Kohtumenetlus on sõltumatu ja erapooletu.

Meie seisukohad

 1. Vähendame kohtusüsteemi ülekoormatust, aja- ja rahakulukust, kõrvaldades menetlusseadustikest põhjendamatud takistused kohtuasjade kiireks menetlemiseks;
 2. Jätkame politsei, prokuratuuri ja kohtute menetluse digitaliseerimist ja laiendame e-teenuste kättesaadavust ning tagame selleks vajaliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rahastuse.
 3. Muudame kohtumenetluse, sh tsiviilkohtumenetluse paindlikumaks ja lihtsamaks;
 4. Loome juriidilise aluse, et eestkosteorganisatsioonid ja vabaühendused saaksid kaitsta oma sihtrühmade õigusi kohtus.
 5. Loome korteriühistute vaidluste lahendamise komisjoni, mis kohtuvälise organina, tegeleb korteriühistute vaidluste lahendamisega.
 6. Lühendame kohtueelse menetluse tähtaegu.
 7. Tagame abivajajatele kvaliteetse tasuta õigusabi kättesaadavuse.
 8. Ajakohastame kohtunike sotsiaalseid tagatisi, et kaasata kohtunikkonda tugevaid õigusalaspetsialiste. Kehtestame kohtunikele staažitasu ning valveaja lisatasu.
 9. Õigusaktide (sh haldusaktide) keel peab olema selge, täpne ja võimalikult lihtne. Vähendame seadusandlikku ülereguleerimist.
 1. Perede heaolu parandamiseks töötame välja kohtueelse nõustamis- ja lepitussüsteemi.
 2. Perekonnaasjade tõhusaks lahendamiseks loome kohtute juurde eraldi osakonna, mis tegeleb ainult perekonnaasjadega.
 3. Suurendame sotsiaalkindlusameti rolli abi vajavate perede nõustamisel, abistamisel ja nendele vajalikele teenuste osutamisel (psühholoog, perenõustaja, perelepitaja).
 4. Pikendame riigipoolset elatisabi maksmist senise 150 päeva asemel kuni kohtuotsuse tegemiseni. Tõstame elatisabi suuruse 100 eurolt 200 eurole.
 1. Kaotame õiguslikud takistused omavalitsuste koostöös ühiste korrakaitseametnike palkamiseks. Loome väljaõppestandardid kohaliku omavalitsuse korrakaitseametnikele.
 2. Võimaldame omavalitsustel koostöös riigiga paigaldada oma territooriumile püsivaid ja liikuvaid kiiruskaameraid ning tagame kogutud väärteotrahvide tulu suunamise omavalitsuse eelarvesse.
 3. Määrame täpsemalt kindlaks omavalitsuste ülesanded kriisideks valmistumisel.
 4. Suurendame kogukondliku turvalisuse toetusvooru mahtu 200 000 eurolt aastas 700 000 eurole.
 1. Maksame päästjatele ja päästekorraldajatele Eesti keskmist palka ning patrullpolitseinikule ja piirivalvurile 120% Eesti keskmisest palgast. Tagame vangla- ning maksu- ja tolliametnike miinimumpalga tõusu.
 2. Parandame siseturvalisuse töötajate töötingimusi. See on oluline, et värvata ja hoida parimaid inimesi siseturvalisuse valdkonnas.
 3. Laiendame õhupääste reageerimise võimekust. Tagame 24/7 lennuvõimekuse, soetame vajalikud vahendid ja pakume konkurentsivõimelist palka meeskondadele.
 4. Võimaldame eripensioni välja teeninud politseiametnikel jätkata teenistuses, nii vähendame väljaõppinud politseinike siirdumise teistele ametikohtadele.
 1. Jätkame siseturvalisuse valdkonnas vabatahtlike toetamist, parandades nende tehnilist varustatust. Samuti suurendame koolituste ja rahastusega vabatahtlike päästjate võimekust erinevatele sündmustele reageerimiseks, ning abipolitseinike oskusi ja võimalusi, et nad oleksid politsei jaoks veelgi tõhusam partner.
 2. Rakendame vabatahtlikke kodukülastuste teostamisele ja ohutuse suurendamisele kogukonnas.
 3. Usaldame vabatahtlikke organisatsioone. Vähendame nende tegevusega seotud bürokraatiat ja lihtsustame administratiivtegevusi.
 1. Toetame Euroopast välja jäävaid kolmandates riikides asuvaid tagasisaatmisekeskusi.
 2. Jätkame toimiva ja tõhusa idapiiri väljaehitamist.
 1. Suurendame ennetusööd küberturvalisuse tagamisel. Internet on vaba, aga mitte õigusvaba ruum.
 2. Tõstame prokuratuuri võimekust küberkuritegevuse vastu võitlemisel.
 3. Võitleme virtuaalvägivallaga ning näeme küberkiusamises ja -ahistamises muu hulgas soolise diskrimineerimise nüüdisaegset vormi.
 4. Interneti kuritarvituste ärahoidmiseks loome eriüksuse selle takistamiseks ja ennetamiseks.
 5. Rakendame piisaval hulgal veebikonstaableid, kes aitavad nii lastel kui ka lastevanemal käituda internetis nii, et oleks tagatud turvalisus. Kaasame selleks ka väljaõpetatud vabatahtlikke.
 1. Liiklusohutuses võtame kasutusele uued tehnoloogilised vahendid liikluse kontrolliks ja järelevalveks, et politseipatrullidel oleks võimalik tegeleda liikluse üldise rahustamise ja järelevalvega kõrvalteedel.
 2. Viime sisse veapunktisüsteemi ja mitmekordseid patustajaid suuname uutele täienduskursustele ning vajaduse korral psühholoogilisele nõustamisele.
 3. Kahekordistame päästjate poolt tehtavate kodukülastuste arvu. Erilist tähelepanu pöörame vähekindlustatud peredele.
 4. Päästeameti kodunõustamine peab tuleohutuse kõrval pöörama tähelepanu ka muudele kodus varitsevatele ohtudele nagu uppumis-, kukkumis-, gaasi- ja muude õnnetussurmade põhjustele.
 5. Riik koostöös kohaliku omavalitsusega aitab kodud muuta turvalisemaks keskkonnaks. Jätkame programmiga „Kodud tuleohutuks“ ning laiendame seda kõikide õnnetussurmade ärahoidmiseks.
 1. Vägivallatsejale tagame sekkumisprogrammid vägivaldse käitumise muutmiseks ja rakendame Eestis nn MARACi mudelit. Selle järgi toimub juhtumi hindamine, probleemide tuvastamine ja lahenduste otsimine asjaosaliste spetsialistide (politsei, ohvriabi, kohalik omavalitsus, naiste tugikeskused jt) koostöös ja jagatud vastutusel. Ohvrile pakutakse tugiisikuteenust ja muid teenuseid osutatakse vastavalt ohvri vajadustele ning võrgustikuliikmete pädevusele ja töövaldkonnale.
 2. Arendame ohvrisõbralikuma kriminaalmenetluse läbiviimist. Tagame perevägivalla ohvritele kohese kriisiabi ja igakülgse toetuse vägivallaringi lõpetamiseks. Erilist tähelepanu pöörame eakatele, lastele ja erivajadustega inimestele.
 3. Lähisuhtevägivalla ohvritele maksame haigushüvitist alates esimesest päevast ja 100 protsendi ulatuses.
 4. Tagame ohvriabikeskuste, tugikeskuste ning varjupaikade jätkusuutliku rahastamise.
 5. Käsitleme perevägivalda kogenud last kannatajana ja tagame talle vajaliku psühholoogilise ja muu vajaliku abi;
 6. Tagame perevägivalla ohvritele tugiisiku ning koolitame kohtunikke, prokuröre ja politseinike lähisuhtevägivallaalaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks:
 7. Töötame peredes toimepandud õigusrikkumiste lahendamiseks välja tõhusa ja kiire spetsialiseeritud kohtuvälise menetluse.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Keskendume politsei tööjõumure lahendamisele ning politseinike ja päästjate palgatõusu jätkuvale tagamisele.“

Katri Raik, siseminister