Tark ja ettevõtlik rahvas

Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et haritud ja iseseisvad inimesed on meie riigi rikkus. Juba enne kohustusliku kooliea algust tuleb tagada lastele võrdsed haridusvõimalused ning võrdne stardipositsioon eluks. Õpetajatele ja õpilastele tuleb tagada sõbralik ning toetav koolikeskkond, mis tagab koolirõõmu. Õppimine peab olema õppijakeskne ning arendama iseseisvust, ettevõtlikkust ja loomingulisust. Põhikool peab muutuma kogukonnakeskseks, gümnaasium valikutekeskseks ja kutseharidus loomingukeskseks. Tähtsaimat rolli sellisel haridusteel kannab motiveeritud ja ühiskonnas väärikalt tunnustatud ja tasustatud õpetaja ning hästi korraldatud ning õiglaselt tasustatud hariduse tugisüsteem.

 • Eesti haridussüsteem on maailmatasemel ja võrdseid võimalusi loov
 • Ühtne Eesti kool on koosõppiv kool
 • Teadus- ja arendustegevus on Eesti edu võti

Meie seisukohad

  1. Tagame õpetajate miinimumpalga vähemalt 130% eelneva aasta Eesti keskmisest palgast.
  2. Tagame igale lapsele lasteaialapsest gümnaasiumiõpilaseni ühe tasuta huviringi.
  3. Tagame tasuta lasteaiakoha igale lapsele, toetame riigi poolt lasteaialaste toiduraha kulusid analoogselt koolitoiduga ning pakume investeerimistoetust lasteaiahoonete ehitamisel ja renoveerimisel.
  4. Seome lasteaiaõpetaja, huvihariduskoolide õpetajate ja noorsootöötajate palga õpetajate palgakasvu kokkuleppega ning maksame selleks omavalitsustele piisavat riigitoetust.
  5. Varustame haridusasutused tugispetsialistidega, makstes tugispetsialistidele 150% ning erirühmade õpetajatele 130% õpetaja miinimumtöötasust.
  6. Arendame välja õpetaja karjäärimudeli ja kujundame palgadünaamika õpetaja karjääri jooksul. Eraldame õpetajate karjäärimudeli toetamiseks täiendava palgavahendite puhvri 25% palgafondist.
  7. Toetame alustavat õpetajat ning pakume talle lisatuge, mentorlust ja õppematerjale ning lisaressurssi koolidele, et ta saaks töötada mõistliku koormusega.
  8. Väärtustatakse senisest enam klassijuhatajatööd. Õpetajatele on tagatud klassijuhataja töö eest vääriline töötasu.
  9. Toetame õpetaja turvalisust koolis, tema vaimset tervist ning seame koostöös ametiühingutega piiri õpetaja töökoormusele.
  10. Seame sisse õpetaja tasustatud vaba semestri enesetäiendamise eesmärgil.
  11. Kahekordistame vastuvõttu õpetajate ja tugispetsialistide koolitamiseks ja loome õppijatele stipendiumid.
  12. Toetame kõrgharidusega spetsialistide karjääripööret pedagoogi kutse omandamiseks.
  13. Asume süsteemselt koolitama tugiisikuid ja abiõpetajaid, sealjuures tagame tugiisikutele abiõpetaja omadega sarnased sotsiaalsed garantiid.
  14. Tagame kõikides koolides väikeklassid, kus erivajadustega lapsed saavad sobivat õpet.
  15. Toetame lasteaedades muusika- ja liikumisõpetajate ametikohtade olemasolu.
  16. Koostöös õpetajate esindusorganisatsioonide ja õpilasorganisatsioonidega vaatame üle ja nüüdisajastame riikliku õppekava. Laiendame õpilase võimalusi õppe isikupärastamiseks.
  17. Toetame kvaliteetse gümnaasimihariduse kättesaadavust kõigis Eestimaa piirkondades.
  18. Soodustame väikekoolide püsimist ja loomist paikades, kus kogukonnad seda vajavad.
  19. Aitame kutseõppeasutustel kujuneda piirkondlikeks arengumootoriteks.
  20. Arendame digitaalset haridusplatvormi, et eestikeelset üldharidust saaks omandada üle maailma.
  21. Soodustame üldhariduse ja kutseõppe lõimimist eelkutseõppe ja karjääriplaneerimise kaudu.
  22. Kaasame rohkem spetsialiste, et ennetada ja vähendada kiusamist lasteaedades ja koolides.
  23. Valmistame kõik õpetajad, tugispetsialistid ja abiõpetajad õpetajakoolituse ja täiendusõppe kaudu ette õpetamiseks mitmekesises ja -keelses klassiruumis.
  24. Koostöös kohalike omavalitsustega teeme tasuta menstruatsioonitooted kättesaadavaks kõigis Eesti koolides.
  25. Soodustame formaal- ja mitteformaalõppe lõimimist.
  26. Pikendame koolikohustust 18-aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni.
 1. Selleks et igas kooliperes valitseks koolirõõm, muudame koolide õpikeskkonna ning õppekorralduse stressivabaks, õppija enesearengut, individuaalset vastutust ja valikuvõimet ning loovust motiveerivaks.
 2. Suurendame tugispetsialistide ettevalmistust ja loome eeldused abiõpetajate jõudmiseks koolidesse.
 3. Tagame igale erivajadusega õppijale vajalikud tugiteenused. Anname erivajaduste õpilaste koolid kohalikele omavalitsustele üle vabatahtlikkuse alusel eeldusel, et neil olemas vastav võimekus ja vajalikud tugiteenused erivajadusega õpilastele.
 4. Seisame selle eest, et haridusvõrk toetaks välismaal elavate perede naasmist Eestisse.
 5. Ennetame ja vähendame kiusamist Eesti koolides.
  1. Riikliku rahastuse toel ning koostöös koolipidajate ja kolmanda sektoriga toetame teadus- ja tõenduspõhiste kiusamisvastaste meetmete kasutuselevõttu Eesti haridusasutustes.
  2. Seame eesmärgiks hõlmata nelja aasta jooksul teadus- ja tõenduspõhiste kiusuennetusmeetmetega kõik alusharidusasutused, vähemalt 75% üldhariduskoolidest ning kuni 40% kutsekeskharidusõpet pakkuvatest kutsekoolidest.
  3. Nimetatud meetmetega vähendame oluliselt kiusamise ohvreid Eesti koolides.
 6. Vaatame üle ja nüüdisajastame õpetajakoolituse nõuded, muudame heade erialatundjate tee kooli lihtsamaks. Loome stipendiumid õpetajaks ja tugispetsialistideks õppivatele tudengitele. Kaitseme õpetaja väärikust ja tema iseotsustusõigust pedagoogilise protsessi kujundamisel ja suunamisel. Jätkame ja mitmekesistame õpetajate riiklikku tunnustamist, toetame õpetajatele põhjalikumaks enesetäiendamiseks tasustatud õppepuhkuse võimaldamist. Tõstame õpetaja miinimumpalga 2000 eurole.
 1. Suurendame teadus- ja arendustegevuse rahastust 5 aastaga 3%-ni SKP-st, millest riik panustab 1%.
 2. Tagame tasuta kõrghariduse kättesaadavuse kõigil õppeastmetel.
 3. Doktorikraadiga õppejõu miinimumpalk peab olema vähemalt kaks keskmist Eesti palka.
 4. Tõstame vajaduspõhise õppetoetuse 500 euroni ning nüüdisajastame õppelaenu tingimusi.
 5. Tagame õppejõudude piisava palgaraha riigi tellitud õppekavadel õpetamiseks, et ülikoolid ei peaks teadusrahastust kasutama õppetöö doteerimiseks.
 6. Teeme kõrgkoolides tavapäraseks nüüdisaegsed tööõiguse põhimõtted, sealjuures tagame mõistliku palgakindluse ja vähendame sõltuvust projektipõhisest rahastusest.
 7. Tõstame riikliku doktoranditoetuse võrdseks Eesti keskmise palgaga.
 8. Loome koostöös ettevõtetega programmid väljaspool Eestit kõrghariduse ja teaduskraadi omandanud üliõpilaste naasmiseks Eesti teadusasutustesse ja tööturule.
 9. Peame oluliseks baasteaduste piisavat rahastust ülikoolides, et luua tugev teoreetiline alus rakendusteadustele ja valmistada ette head õpetajad Eesti koolidele.
 10. Toetame Eesti teadlaste võimekust osaleda rahvusvahelistes teadus- ja arendustegevuse programmides ning neid programme juhtida.
 11. Loome eriprogramme Eesti kultuuri, ajaloo, ühiskonna, majanduse ja looduse uurimise rahastamiseks.
 12. Suurendame nõudlust doktorikraadiga töötajate rakendamiseks avalikus sektoris.
 13. Toetame eestikeelse teaduse ja teaduskeele arengut.
 14. Suurendame rakendusuuringute ja arendusprojektide süsteemset rahastust, et teadustöö tulemused jõuaksid ettevõtlusesse ja poliitika kujundamine oleks teadmispõhine.
 15. Toetame teadus- ja arendustegevuse (TA) kasvu ettevõtetes, sealjuures kehtestame teadus- ja arendustegevuse maksuerandid ettevõtetes TA-investeeringutele.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Hea haridus ja hea kool algavad motiveeritud õpetajatest ning sotside juhtimisel õpetajate palk ka tõuseb.”

Toomas Jürgenstein, Riigikogu liige, õpetaja