Tugev pere ja kindel kodu

 • Lapsed ja pered on kaitstud
 • Kodu on kättesaadav igaühele kõikjal Eestis

Lastega peredel peab olema kindlustunne. Lapsed vajavad kõigile võrdselt kohanduvat toetamist ning häid teenuseid, mis aitavad tööd ja pereelu ühendada igas olukorras ja igas piirkonnas. Lapsed peavad olema kaitstud ka toimetulekuraskustega peres. Erilist hoidmist vajavad lisavajadusega lapsed. Kodu omamine või üürimine ja ülalpidamine peab olema võimalik ja jõukohane igaühele kõikjal Eestis. Elamufondi nüüdisajastamine peab olema lähiaastate fookuses.

Mille eest seisame:

 1. Seisame kõigi perede väärtustamise eest ja muudame perehüvitised õiglasemaks. Tõstame lapsetoetuse 150 euroni ja indekseerime selle. Kahekordistame üksikvanema toetuse.
 2. Kahekordistame rahastust laste nõustamis- ja teraapiateenusele ning muudame teenuse kättesaadavaks.
 3. Laiendame vanemahariduse kättesaadavust ning toetame kogukondlikke ennetus- ja peretöökeskusi ning loome vähemalt 10 uut keskust üle Eesti.
 4. Toetame mittetöötavaid ja -õppivaid noori nende jõudmisel tööturule või kooli. Loome igasse kohalikku omavalitsusse juhtumikorraldaja ametikohad.
 5. Tõstame vaesusega võitlemiseks toimetulekupiiri ja toimetulekutoetust.
 6. Suurendame töötutoetust inimesele kriisis paremale toimetuleku tagamiseks.
 7. Parandame ebaõigluse vanemahüvitise lõppemise järel hooldus- ja haigushüvitiste arvestamisel.
 8. Teeme korda vanemahüvitise süsteemi lisades järjestikuste laste sündimise puhul vanemahüvitise arvestamise juurde elukalliduse koefitsiendi.
 9. Toetame perepuhkuselt tööturule naasmist karjäärinõustamise ja koolitusega.
 10. Laiendame koduteenuse ja teiste teenuste osutamist erivajadusega laste peredele, et vähendada vanemate hoolduskoormust ja soodustavad nende osalemist tööturul.
 11. Lähtume lisavajaduste lastele teenuste ja toetuste määramisel laste erilistest vajadustest. Lisavajadusega laps peab teenuseid saama ka erivajaduse diagnoosi eel ja diagnoosita.
 12. Tagame vajalike õppevahendite ja tugiteenuste olemasolu tavalasteaedades ja -koolides õppivatele erivajadustega lastele.
 13. Tõstame seksuaalhariduse taset koolides ja suurendame rahastust spetsialistide kaasamiseks.
 14. Võtame erilise tähelepanu alla pere- ja soopõhise vägivalla vähendamise, peame oluliseks ohvrite toetamist, tugikeskuste stabiilset rahastamist ning spetsialistide koolitamist.
 15. Töötame välja programmi lähisuhtevägivalla vähendamiseks ning selle põhjustajate käitumismustrite murdmiseks.
 16. Toetame ühtsetele kvaliteedinõuetele vastava perelepitusteenuse väljaarendamist.
 17. Ennetame inimeste sattumist ebaõiglastesse võlaskeemidesse ning tagame kvaliteetse võlanõustamisteenuse.
 1. Ehitame 5000 uut korterit üle Eesti, suurendades üürielamute programmi rahastust.
 2. Rekonstrueerime riikliku investeerimistoetuse toel 30 aastaga kogu elamufondi ja avaliku sektori hooned nüüdisaegsete energiatõhususe põhimõtete järgi.
 3. Vähendame omaosaluse protsenti maapiirkondades rekonstrueerimistoetuse taotlemisel. Teeme rekonstrueerimistoetuse kättesaadavaks ka väiksematele kortermajadele ja eramutele.
 4. Töötame välja laenutagatiste süsteemi suurkeskustest eemal kodu loovatele peredele ning suurendame rahastust hajaasustusprogrammile.
 5. Kortermajade rekonstrueerimisel lähtume kaasava disaini põhimõtetest, et kõik uuendatud eluhooned oleksid ligipääsetavad ka eakatele ja erivajadusega inimestele.
 6. Laiendame elamuinvesteeringuid hoonete ümbrusele ning soodustame omavalitsuste investeeringuid kortermajapiirkondades hea avaliku ruumi loomiseks.
 7. Nüüdisajastame ja muudame keskkonnasäästlikuks olemasolevad kaugküttesüsteemid ning soosime kodumajapidamiste ja ettevõtete liitumist uuendatud ja uute energia- ja ressursitõhusate kaugküttesüsteemidega tiheasustusaladel.
 8. Töötame välja toetusmeetme miljööväärtusega ja muinsuskaitsealuste hoonete renoveerimiseks energiatõhusaks. Leevendame energianõudeid käsitöövõtetel põhinevate hoonete ehitamisel.
 9. Nüüdisajastame omanike ja üürnike suhete regulatsioonid, soodustame üürnike õiguste eest seisvate organisatsioonide tugevnemist.
 10. Kehtestame kodu üürihinna kasvule mõistlikud piirmäärad.
 11. Toome tagasi kodulaenude intressimaksete maksuvabastuse.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Seisame kõigi perede väärtustamise eest, muudame perehüvitised õiglasemaks.”

 

Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Lauri Paeveer

“Kodu peab olema kättesaadav kõigile igal pool Eestis.”

 

Lauri Paeveer, 
ettevõtja, sotsiaaldemokraatide aseesimees