Elavad ja arenevad piirkonnad

 • Tugevad omavalitsused, tasuvad töökohad ja nüüdisaegne elukeskkond
 • Põllumajandus ja maaettevõtlus on konkurentsivõimeline

Tasuvad töökohad ja nüüdisaegsed esmatasandi teenused peavad olema kättesaadavad igas Eesti paigas. Üle-eestiline taristu tagab energia varustuskindluse kõigis piirkondades. Tänapäevased ühendused ja targad digiteenused jõuavad igasse külla. Maa-asulate ja väiksemate keskuste elu käib ajaga kaasas. Toetame põllumajanduse konkurentsivõime suurendamist, eelduseks haritud põllumees ning teaduse ja põllumajanduse koostöö.

Mille eest seisame:

 1. Loome maapiirkondadesse 15 000 uut tasuvat töökohta, investeerides 500 miljonit eurot. Investeerimisplaani ja maksuerisused maal kõrgepalgaliste töökohtade loomiseks koostame koostöös omavalitsuste, ettevõtjate ja töötajate esindajatega.
 2. Muudame nõudepõhise ühistranspordi kättesaadavaks kõikjal Eestis ning tagame, et igas alevikus ja suuremas külas on pakiautomaat.
 3. Soodustame hajusat energiatootmist maakeskkonda sobivalt, energia tootmisel arvestame kogukondade vajadusi ja toetame energiaühistute teket.
 4. Loome väikeasulate hea avaliku ruumi ja keskväljakute investeeringuprogrammi.
 5. Suurendame riigi rahastust hajaasustusprogrammile, et parandada maal elavate perede elamistingimusi.
 6. Suurendame investeeringuid maaparandussüsteemide korrashoiuks.
 7. Investeerime kohalikesse teedesse, sh kruusateede mustkatte alla viimisse, ning maapiirkondade ja väikeasulate kergliiklusteede võrgustikku.
 8. Toetame maa-asulatele ja väiksematele keskustele sobivate nutilahenduste arendamist nii avalikus kui ka erasektoris.
 9. Kehtestame maakonnalinnadele lisarahastuse, et täita kogu maakonna inimestele suunatud teenuskeskuse ülesandeid.
 10. Muudame hariduse rahastamismudelit nii, et see toetaks maakoolide püsimist.
 11. Leiame lahenduse maksutulu jagamiseks inimese mitme elukoha vahel.
 12. Soodustame riigi maade munitsipaliseerimist kohalikele omavalitsustele arendustegevuseks, kohaliku ettevõtluse ja elukeskkonna arenguks.
 13. Toetame kaugtööd riigiasutustes ja riigiasutuste paiknemist väljaspool suurlinnu.
 14. Tagame kodu lähedal oleva hariduse, tervishoiu ja muude eluks vajalike teenuste kättesaadavuse. Soodustame omavalitsuste koostööd heal tasemel teenuste hoidmiseks kõigis Eesti piirkondades.
 1. Tagame kriisiolukordades toidujulgeoleku kindlustamiseks põllumajandusettevõtetele vajaliku toetuse.
 2. Hoiame põllumajanduslikku maaressursi kasutuses ja väldime väärtusliku põllumaa täisehitamist.
 3. Toetame tugevate turismiklastrite loomist maapiirkondades ning loome iduettevõtete, sh elustiili- ja loomeettevõte tekkeks soodsad tingimused maal ja väikelinnades.
 4. Koostame koolitoidu programmi, mis laiendab kohalikult toodetud toidu kättesaadavust haridusasutustes ning õpetab lastele toidu põllult lauale jõudmise teekonda.
 5. Säilitame põllumajanduses ja kalanduses kasutatavale diiselkütusele EL-i lubatud minimaalse aktsiisimäära.
 6. Lepime EL-iga kokku õiglased rohestamise nõuded Eestile.
 7. Väldime põllumajandustootmisele EL-i regulatsioonidest rangemate nõuete kehtestamist ning vähendame bürokraatiat toetuste taotlemisel ja investeeringute elluviimisel.
 8. Koostöös teadlastega otsime tasakaalustatud viisi lindude poolt tekitatud põllukahjustuste vähendamiseks.
 9. Toetame kogukonnapõhise ja vabatahtliku jahinduse jätkumist. Suurulukite asurkondade hea seisundi tagamiseks peab jahipiirkonna suurus jätkuvalt olema minimaalselt 5000 ha.
 10. Soodustame ettevõtluslaenu ja riskikapitali kättesaadavust maapiirkondades.
 11. Toetame ühistegevust põllumajanduses ja kalanduses ning soodustame teadus- ja arendustegevust maamajanduse ja ettevõtluse arendamisel.
 12. Toetame innovatiivseid lahendusi n-ö euroheina tootnud rohumaade keskkonnahoidlikuks ja tootlikuks kasutamiseks.
 13. Laiendame mesinikele mõeldud toetusi, et suurendada bioloogilist mitmekesisust. Sealjuures populariseerime mesindust enam ka tiheasustatud piirkondades.
 14. Puhastame kudekraavide ja -jõgede suudmed setetest ja muudest vee- ja kalaliikumise takistustest, et Eesti kalavarud kasvaksid.
 15. Toetame väikesadamate võrgustiku ja seal pakutavate teenuste arendamist.
 16. Laiendame väikesaartel maa ostueesõiguse võimalust piirinaabritele.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme ikkagi mitmetes asjades nõus, tutvu meie programmiga:

Tore, et oled meiega nõus!

“Maapiirkondadesse tasuvate töökohtade loomine ja töökohtade säilimine on meie jaoks üks põhiküsimusi. Selleks tuleb riigil ettevõtjaid töökohtade loomisel toetada.”

 

Lauri Läänemets, Sotsiaaldemokraatiliku Erakonna esimees, siseminister